Färgfabriken

 • Logotyp för Färgfabriken


  Lövholmsbrinken 1, Liljeholmen, Stockholm

  08 645 07 07  

  frontdesk@fargfabriken.se | www.fargfabriken.se

  tor 11–19, fre 11–16, lör-sön 11-17

  Visa alla aktuella utställningar

  Visa karta

  mat

 •  
  lördag 14 apr – söndag 19 aug:

  Children of the Children of the Revolution

  Vad har utopin för personliga konsekvenser? Går det att skapa en tillfällig gemenskap utan att det leder till isolering? Vårens och sommarens utställning på Färgfabriken tar avstamp i dåtiden för att tala om vår samtid. Utställningen äger rum exakt 50 år efter den nu symboliska våren 1968 men reflekterar såväl historiska händelser som den tid vi lever i nu. Utställningen samlar konstnärer ur en generation som delar en gemensam erfarenhet. De är alla, på olika sätt, barn till idealister, uppvuxna i ”alternativa” miljöer inom vänsterrörelsen under den så kallade gröna vågen på 1970- och tidiga 1980-talet. De är barn till en generation som ville skapa ett annat sätt att leva. Dessa konstnärer lärde sig tidigt i livet att avkoda den alternativa normen, och genom konsten blev det möjligt för dem att uttrycka dess komplexitet. En kan säga att detta är en existentiell, rentav biodynamisk utställning: en sammansättning av grekiskans bios [liv] med dynamis [kraft]. Den enkla tanken är att anlägga ett perspektiv som informerar och sätter deras konst i ett nytt sammanhang, och samtidigt belysa någonting som vi alla har gemensamt. Kanske gör detta att både det smärtsamma och det vackra från deras uppväxter träder fram i ett annat ljus. Konstnärerna är nu väletablerade och tillhör själva en generation föräldrar som ställs inför ett dubbelt begär – de vet vad det innebär att vara på en gång utanför och del av ett samhälle, och kan förhålla sig till både konforma och alternativa normer. / What are the personal consequences of utopia? Is it possible to create a temporary community without it leading to isolation? The spring and summer exhibition at Färgfabriken takes takes it’s point of departure in the past to talk about contemporary times. The exhibition takes place exactly 50 years after the now symbolic spring of 1968, and it reflects both historical events and the time we live in now. The exhibition brings together artists from a generation who share a common experience. They are all, in different ways, children of idealists, grown up in "alternative" left-wing environments under the so-called green wave in the 1970s and early 1980s. They are children of a generation who wanted to create a different way of life. These artists learned early in life to decode the alternative norm, and through art it became possible for them to express it’s complexity. You could say that this is an existential, or even biodynamic exhibition: a composition of the Greek bios [life] and dynamis [force, energy]. The simple idea is to establish a perspective that informs and puts their art in a new context, while highlighting something that we all have in common. Perhaps this means that both the painful and the beautiful from the artist’s upbringing can emerge into a new light. The artists are now well-established and belong to a generation of parents who face a double desire – they know what it means to be at once outside and part of a society, and can relate to both conventional and alternative norms.
  http:// www.fargfabriken.se

  © Signe Johannessen

   

  Visa Färgfabrikens tidigare utställningar


Symbol för butik: butikssymbol Kafé: kafesymbol Restaurang: matsymbol Medlem i Svenska Galleriförbundet: Galleriförbundet